Úvod Zásady zpracování osobních údajů a obchodní podmínky

Zásady zpracování osobních údajů a obchodní podmínky

Společnost H 45 s.r.o., se sídlem Heřmanická 485/45, 710 00, Ostrava, IČ 02479036, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou 57974 C, (dále jen „správce“), zpracovává ve smyslu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.  

Účelem zpracování je v případě webového formuláře následný kontakt se zákazníkem a v případě vyplnění dotazníku jsou to statistické a analytické účely, spojené s vylepšováním našich služeb. 

Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen vyplněním kontaktního formuláře a stiskem tlačítka „odeslat“, resp. vyplněním dotazníku. 

Informace ke zpracování osobních dat  

H 45 s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na sídle společnosti.  

Zabezpečení Vašich osobních dat  

H 45 s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.  

Právo na informace  

Vaším právem je požádat H 45 s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.  

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné. 

Aktualizace údajů, právo na opravu 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.  

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky  

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:  

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7  

Právo na výmaz  

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.  

Webové stránky-soubory protokolů 

Pokud vstoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří: 

  • Vaše IP Adresa 
  • Otevíraná stránka našeho webu 
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče
  • Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů. 

Analýza a statistiky 

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů. 

Zasílání novinek a reklamních sdělení 

Osobním údajem, který v této oblasti zpracováváme je emailová adresa. S tímto osobním údajem pracujeme, protože jste nám dali souhlas se zasíláním novinek a reklamních sdělení. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v emailu nebo nám napsat na info@steelova.cz 

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo nevezmete zpět. 

Kam se můžete obrátit  

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@steelova.cz nebo na sídlo naší společnosti: H 45 s.r.o., Heřmanická 485/45, 710 00, Ostrav

Vaše cesta k seberozvoji začíná zde

Vaše cesta k seberozvoji začíná zde